På kotten vill vi lägga stor vikt och tid på vardagsaktiviteter. Aktiviteter som utgör en stor del av ett barns dag på förskolan och där varje stund är lärorik. Dessa göromål, till exempel måltider, av och påklädning, samlingar och så vidare som  upprepas varje dag, ofta flera gånger om dagen väljer vi att kalla vardagsaktiviteter.  Genom dessa upprätthålls en god kontakt mellan barn och pedagog. Det är direkt omsorg, praktisk hjälp, uppmuntran och tröst. Förutom att ta till vara på barnets behov av kontakt så stimuleras deras språk- och begreppsbildning genom samtal och aktiviteter. Vardagsaktiviteterna ger också en ypperlig möjlighet för utveckling av självständighet.
På Kotten är vi villiga att pröva olika metoder för att nå våra mål. Vi vill vara aktiva i vårt samspel med barnen, vara nyfikna och delaktiga när barnen utforskar men framförallt vill vi vara flexibla i vårt arbete för att ta hänsyn till barnens intresse och behov.
Genom att vara ett föräldrakooperativ med flexibla arbetsinsatser kan vi hålla personaltätheten hög och ge våra barn en trygg förskolemiljö. Arbetsinsatsen innebär även att föräldrar får lära känna varandra, alla barn och deras vardag, har insyn i verksamheten och kan påverka den.