Viktiga faktorer för god kvalitet i arbetet med det pedagogiska uppdraget är att förskolans miljöer är inbjudande och innehållsrika och används för att stimulera barnen till olika typer av lek och aktiviteter. Barnen ska få möjligheter till lek och få inspireras och lockas av miljöer som är uppbyggda i syfte av att vara roliga samt entusiasmera till lärande. Vi ser den fysiska lärmiljön som den tredje pedagogen, där lärmiljön är en samarbetspartner i det pedagogiska arbetet.

Barns rätt till utbildning innebär att utbildningen måste vara tillgänglig i alla sammanhang och under hela dagen. Helhetsperspektivet på barns utveckling och lärande måste kopplas till hela lärmiljön.

Vår förskola erbjuder tillgängliga lärmiljöer där material och dess placering är tillgängligt. Tillgänglighet hänger ihop med självständighet och barns perspektiv. Möbler och inredning är i huvudsak lågt, i barnens höjd. Pedagogiskt material och leksaker placeras nåbart, synligt och lättåtkomligt för barnen och är genomtänkt för att passa den specifika barngruppen. Barnen ges också ges tillgång till variation. Det finns en variation i materialet och i miljön så att det tillgodoser barnens olika behov och intressen. Tillgänglighet handlar också om begriplighet för ögat. Materialets presentation är överskådligt och tydligt. Vi har en utforskningsbar lärmiljö som innehåller mötesplatser där barnen får prova på och experimentera. Till exempel genom att bygga, skapa och konstruera med olika tekniker och material. Barnen upplever och lär sig med kroppen och genom sinnen. Förhållningssättet som krävs av en pedagog i en utforskningsbar miljö är att resultatet inte är det viktigaste utan processerna i lärandet. Kotten har medforskande och engagerade pedagoger.