Vi arbetar för en trygg tillvaro med hög pedagogisk kvalitet.

På kotten ser vi det allsidiga lärandet och den breda utvecklingen av det kompetenta barnet som en viktig uppgift för förskolan. Hos barnen pågår ett ständigt lärande och vi pedagoger har helhetssynen på lärandet i fokus. 
Vi är villiga att pröva olika metoder för att nå våra mål. Vi vill vara aktiva i vårt samspel med barnen, vara nyfikna och delaktiga när barnen utforskar men framförallt vill vi vara flexibla i vårt arbete för att tillgodose barnens intresse och behov.

På kotten vill vi lägga stor vikt och tid på vardagsaktiviteter. Aktiviteter som utgör en stor del av ett barns dag på förskolan och där varje stund är lärorik.  Dessa göromål, till exempel måltider, av och påklädning, samlingar och så vidare som upprepas varje dag, ofta flera gånger om dagen väljer vi att kalla vardagsaktiviteter. Genom dessa upprätthålls en god kontakt mellan barn och pedagog. Det är direkt omsorg, praktisk hjälp, uppmuntran och tröst. Förutom att ta till vara på barnets behov av kontakt så stimuleras deras språk- och begreppsbildning genom samtal och aktiviteter.


Genom kontinuerlig dokumentation, med direkt koppling till läroplanen synliggörs barnets utveckling. Vi använder oss av abbum som verktyg för att förenkla den pedagogiska dokumentationen. Läroplanen är inbyggd i verktyget som gör att arbetet underlättas och pedagogerna får mer tid i verksamheten och en kontinuerlig uppföljning på att läroplansmålen uppfylls. Vårdnadshavare får direkt tillgång till sina barns portfolio och får följa sitt barns vardag i telefonen eller datorn.

 

Motivation och trygghet är grunden till lärande, förskolan ska vara rolig!